/  Posts tagged "Sürdürülebilir Kalkınma"

Tüm insanlığın ortak ve dokunulmaz mirası niteliğindeki kültürel miras alanlarının korunmasına yönelik çabalar yüzyılın başından bu yana birçok değerin kurtarılmasına vesile olmuştur. Günümüzde din, dil, ırk ayırımı olmaksızın insanın yeryüzündeki uzun hikâyesine ışık tutan tüm değerler uluslararası toplumun koruması altında

Doğal kaynakların hızla tükenmeye başladığı dünyamızda, bölgesel kalkınmanın gelecek nesilleri de içerecek şekilde değerlendirilmesi bir gereklilik haline geldi. Bunun için yerel kaynakların tüketimi değil, etkin kullanımı öne çıkıyor. Bu nedenle bölgesel kalkınma stratejileri artık sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınarak uzun vadeli

Yenilik ve yaratıcılığın, bilgi ve teknolojinin, esneklik ve uyumlanabilirliğin öne çıktığı, küreselleşmenin istikametinin belirsizleştiği, kaynakların tükenmesine ve ekosistemin uyumlu işlerliğine ilişkin risklerin yükseldiği, iklim değişikliğinin etkilerinin belirginleştiği, uluslararası siyasi istikrarsızlık ve bölgesel krizlerin yaygınlaştığı bir dönemde, kentlerin geleceği tartışmaya açılmıştır.

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin günümüze kadar ki gelişimine bakıldığı zaman, birbirinden ayrı fonksiyonları ve uygulama süreçleri olmasına rağmen, tamamıyla bütünleşik bir yaklaşım içinde gerçekleştirilmesi gereken bu iki faaliyetin gün geçtikçe kalkınma politikalarının uygulanmasındaki öneminin arttığı gözlemlenmektedir.

Covid-19 virüs salgınına benzer krizlerle başa çıkmak ve benzerlerinin ileride de gerçekleşeceği gerçekliğiyle beraber yaşamayı öğrenmek, kentsel ve bölgesel sistemlerin sıklıkla karşılaşacağı bir olgu olacaktır. Bu bağlamda, kalkınma ve planlama yazınında ‘resilience’ (direnç, uyum, esneklik, bağışıklık) kavramı güncel bir tartışma

Türkiye’nin enerji politikalarının öncelikleri içerisinde yer alan, dışa bağımlığın azaltılması, kaynak, güzergâh, teknoloji çeşitliliği yaratılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve enerji üretiminde çevresel kaynakların en aza indirilmesinin temelinde enerjide arz güvenliğinin sağlanması olduğu açıktır.